Exch. rate CZK
EUR: 25.65
USD: 22.59

WhatBuses EU
WherePrague
WhenNon Stop