Exch. rate CZK
EUR: 25.73
USD: 22.58

WhatBuses EU
WherePrague
WhenNon Stop