Exch. rate CZK
EUR: 25.77
USD: 22.07

WhatBuses EU
WherePrague
WhenNon Stop