Exch. rate CZK
EUR: 25.84
USD: 22.48

WhatBuses EU
WherePrague
WhenNon Stop