Exch. rate CZK
EUR: 25.80
USD: 23.23

WhatBuses EU
WherePrague
WhenNon Stop