Exch. rate CZK
EUR: 25.74
USD: 23.14

WhatBuses EU
WherePrague
WhenNon Stop